טבלאות איחוד וחלוקה

טבלת הקצאה ואיזון לתכנית איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

בחינת תכנית בנין עיר וטבלאות הקצאה ואיזון והכנת חוו"ד שמאית במסגרת הגשת התנגדות לתכנית.