מס שבח

משרדנו עורך חוו"ד בתאום עם מספר רב של עורכי דין:

- הערכת שווי הנכס הבנוי ללא זכויות בניה לפי סעיף 49ז'.

- אומדן עלויות ההשקעות שבוצעו בנכס.