IFRS

משרדנו מכין חוו"ד לחברות ציבוריות לצורך דווח בדוחות הכספיים לפי כללי השמאות הבינלאומיים IFRS למעלה מ-7 שנים.

מדובר בנכסים מניבים כגון: בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, בניני מגורים, תחנות דלק ועוד.

משרדנו מבצע ביקורות על דוחות של שמאים אחרים בשיתוף עם משרדי רואי חשבון לפי תקן.